1. Może Pan ubiegać się, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie gospodarczej działalności pozarolniczej, finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Można to uczynić składając wnioski w ramach Poddziałania 6.2 – „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Nabór planowany jest w tym roku. Warunki wsparcia są aktualnie korzystniejsze (od 2019 r. – w odniesieniu do wcześniejszych analogicznych naborów), tj. zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła jedynie 100 000 zł. Aktualnie wysokość wsparcia uzależniono od liczby miejsc pracy, które rolnik zamierza utworzyć w swojej firmie. W tym przypadku przewiduje się następujące kwoty: 150 000 zł – jeżeli przedłożony biznesplan zakłada utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; 200 000 zł – jeżeli w biznesplanie wnioskodawca zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy i 250 000 zł – jeśli przedłożony biznesplan zakłada utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy. Przewiduje się też wypłatę premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w dwóch ratach. Pierwszą ratę, w wysokości 80% całkowitej kwoty, rolnik otrzyma po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy (ma to nastąpić w okresie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji). II ratę, czyli pozostałe 20% premii wpłynie na konto wnioskodawcy po realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) Istotne jest także to, że 70% kwoty premii należy zainwestować w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Natomiast pozostałe 30% premii można przeznaczyć na wydatki bieżące, związane z rozpoczęciem działalności.
    Dodajmy, że biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia.

Z premii mogą korzystać osoby, które nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w pełnym zakresie, czyli rolnicy, małżonkowie rolników albo domownicy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Premia przeznaczona jest również dla osób, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku, miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz dla tych osób, które swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności albo pragną kontynuować określoną kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalność po 24 miesięcznej przerwie wynikającej z wykreślenia tej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ponadto, tego rodzaju pomoc przyznaje się m.in. jeżeli: do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

Warto wiedzieć, że zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Obejmuje on kilkaset kodów PKD, pod którymi można będzie zarejestrować i prowadzić firmę. Może Pan będąc operatorem z uprawnieniami np. zakupić koparko-ładowarkę i świadczyć usługi własnym sprzętem.

Posiadam gospodarstwo agroturystyczne. Czy mogę swoim gościom sprzedawać przetwory własnej produkcji (sery i wędliny)?
            Może Pan sprzedawać własne produkty w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD). W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, czyli Pańskim klientom. Gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona). W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady