Podmioty prowadzące gospodarkę rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowne nawozy gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg stanu średniorocznego są zobowiązane do posiadania planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.

Natomiast podmioty, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych  lub uprawiające uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymują obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego i zagospodarowuje nawozy naturalne opracowują obowiązkowo plan nawożenia azotem.

Dokumenty te należy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady