Tak, dokumenty aplikacyjne są takie same dla całego kraju. Zwrócić się Państwo możecie o wykonanie usługi do dowolnego doradcy rolniczego. Osoba opracowująca dokumentację w tym zakresie będzie potrzebowała następujących danych:

– dane teleadresowe wnioskodawcy  i  współmałżonka,

– wniosek  o płatności bezpośrednie,

– wypisy z rejestru gruntów na grunty własne,

– numery ksiąg wieczystych jeśli sa prowadzone w systemie elektronicznym

– kosztorys inwestorski w przypadku inwestycji budowlanych

– umowy dzierżawy jeśli są podpisane

– stan zwierząt na 01.01.2020

– oferty w przypadku zakupu maszyn,

– zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,

– NIP wnioskodawcy,

– zaświadczenie z UG o ilości ha przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym

– zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dochodach za 2019 rok:
a) z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej albo zaświadczenie o braku tych dochodów lub

  1. b) innych niż dochody z rolnictwa albo zaświadczenie o braku tych dochodów.

    – zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przychodach innych niż przychody z rolnictwa za 2019 rok albo zaświadczenie o braku tych przychodów.

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady