Zgodnie z zapisem rozporządzenia „za kwalifikacje zawodowe (…), uważa się:

1) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub

2) wykształcenie średnie, lub

3) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia w zawodzie związanym z podjęciem określonej działalności pozarolniczej, wymienionej w załączniku do rozporządzenia, lub,

4) tytuł wykwalifikowanego robotnika, mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie związanym z podjęciem działalności pozarolniczej wymienionej w załączniku do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych”.

Wykształcenie średnie i wyższe przyjmowane jako posiadane kwalifikacje uznaje się na bazie przedstawionych dokumentów ukończenia stosownych szkół (świadectwa, dyplomy). W rozporządzeniu przewiduje się przyznanie punktów wnioskodawcy, który legitymuje się i przedstawi wraz z wnioskiem dokumenty potwierdzające osiągnięty taki poziom wykształcenia, bez względu na dziedzinę wiedzy w ramach której ten poziom uzyskał. Odnośnie wnioskodawców legitymujących się wykształceniem na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia lub posiadających tytuł wykwalifikowanego robotnika, mistrza lub tytuł zawodowy,  punkty dotyczą wnioskodawcy , który przedstawi świadectwa potwierdzające, że  wykształcenie to zdobył w zawodzie związanym z podjęciem określonej działalności pozarolniczej, wymienionej w załączniku do rozporządzenia.

Oczywiście w części opisowej warto powołać się na posiadane kwalifikacje wszelkiego rodzaju, które będą pomocne w podejmowaniu planowanej działalności pozarolniczej, nie mniej jednak tylko załączenie stosownych dokumentów pozwoli na uzyskanie punktów poprawiających sytuację wnioskodawcy w rankingu złożonych wniosków.  


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady