Przy składaniu I wniosku o płatność należy przedstawić tak zwane „potwierdzenie realizacji biznesplanu”.

Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu: 

„ Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, (…) następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez:

1) rozpoczęcie prac związanych z inwestycjami, (…);

2) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania maszyny, urządzenia lub wyposażenia;

3) utworzenie co najmniej jednego ze wskazanych w biznesplanie miejsc pracy, (…);

 

W praktyce chodzi o potwierdzenie wykonania czynności związanych z realizacją założeń  biznes planu dotyczących wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, którymi mogą być wydatki inwestycyjne ale też obrotowe. Do inwestycyjnych należą roboty budowlane i zakupy zaplecza technicznego niezbędnego do rozpoczęcia planowanej działalności pozarolniczej,  do obrotowych np. zakup materiałów niezbędnych do działalności operacyjnej (np. paliwa), opłacenie składek ZUS.

Zatem potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji biznesplanu będzie przedstawienie dokumentów, które potwierdzają wykonanie czynności niezbędnych do zrealizowania planowanych robót, dostaw i usług. Dokumentami takimi mogą być:

– umowy przedwstępne określające wykonanie zadań budowlanych lub określające warunki transakcji nabycia planowanego zaplecza technicznego;

– pozwolenia na budowę, zgłoszenia, inne dokumenty zabezpieczające inwestycje od strony formalno-prawnej;

– umowy o pracę zawarte zgodnie ze zobowiązaniem określonym w biznesplanie;

– dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku za zakup materiałów (np. faktur za paliwo) – jeżeli były one przewidziane w biznesplanie.           

Zatem w przypadku inwestycji budowlanych I wniosek o płatność nie ma związku z obowiązkiem wykonania konkretnych prac budowlanych przewidzianych w kosztorysie inwestorskim inwestycji. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady