Producenci korzystający z receptur i nazw produktów tradycyjnych nie są zobowiązani do poddawania się dobrowolnej kontroli, która miałaby na celu potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, chyba że produkty te są certyfikowane i podlegają prawnej ochronie. Nazwa produktu tradycyjnego umieszczona na liście produktów tradycyjnych nie podlega ochronie  z zgodnie z art. 48 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r.o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Na listę wpisywane są produkty, a nie producenci, a przepisy są informacją publiczną i mogą być udostępniane innym niż wnioskodawca zainteresowanym.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady