Zasady prawidłowego stosowania środków ochrony roślin

Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy.

Według ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r., środki te należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin
z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Wszystkie zalecenia dotyczące stosowania ś.o.r. zawarte są w etykiecie.

 

Warunki stosowania środków ochrony roślin

Według rozporządzenia MRiRW z dnia 31 marca 2014 r. środki ochrony roślin, stosuje się na terenie otwartym przy użyciu:

1) sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek,

2) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych,

3) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin,

4) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin,

– chyba że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

 

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

 

Według rozporządzenia PEiR (WE) 1107/2009 na stosującym środki spoczywa obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację.

 

Wymagania dotycząc sprzętu technicznego do stosowania środków ochrony roślin

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, do zabiegu
z zastosowaniem ś.o.r. używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:

1) użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska,

2) jest sprawny technicznie i skalibrowany tak, aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

 

Ewidencja zabiegów

Każdy zabieg chemiczny wykonywany w gospodarstwie powinien zostać odnotowany w ewidencji zabiegów ochrony roślin. Prowadzenie takiej dokumentacji przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin wynika z przepisów RPEiR (WE) z 21 października 2009 r. oraz Ustawy o środkach ochrony roślin z 8 marca 2013 r. ewidencja powinna zawierać nazwę zastosowanego preparatu, datę wykonania zabiegu, dawkę środka, nazwę rośliny uprawnej i obszar uprawy, na którym go zastosowano, a także przyczynę zastosowania ś.o.r. Ewidencje zabiegów powinna być przechowywana przez okres 3 lat.

 

Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest obowiązany do przechowywania przez okres 3 lat przekazanej przez tego użytkownika kopii dokumentacji, dotyczącej ś.o.r. stosowanych na tych gruntach lub w tych obiektach, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz ten nie dysponuje tą dokumentacją.

 

Zgodnie z dobrą praktyką rolniczą:

  1. W celu ochrony pszczół należy nie stosować środków ochrony roślin :

– na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,

– nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,

– nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty, usuwać chwasty przed kwitnieniem.

  1. W celu ograniczenia zatrucia pszczół i zapylaczy należy zwrócić uwagę, aby :

– dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół, lub o krótkim okresie prewencji,

– opryski przeprowadzać wieczorem po zakończeniu oblotu pszczół,

– nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,

– zapobiegać znoszeniu cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy

– informować pszczelarzy o planowanych zabiegach ochrony roślin.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady