W ramach rolniczego handlu detalicznego można produkować i sprzedawać żywność pochodzącą w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.
Szczegółowy asortyment dopuszczony do sprzedaży wskazuje Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach RHD oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Produkty pochodzenia roślinnego przetwarzane i sprzedawane w ramach rolniczego handlu detalicznego podlegają urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przed rozpoczęciem działalności powinna Pani zarejestrować ją we właściwiej terenowo stacji sanitarno-epidemiologicznej. W tym celu należy złożyć wniosek o rejestrację RHD dla produktów pochodzenia roślinnego.

Podmioty prowadzące Rolniczy Handel Detaliczny muszą spełniać wymagania higieniczno-sanitarne określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – załącznik II.

Do produkcji przetworów pochodzenia roślinnego – surowce nie muszą pochodzić wyłącznie z własnej uprawy. Jednak jeżeli będzie chciała Pani skorzystać ze zwolnień podatkowych, 50% surowca musi pochodzić z własnego gospodarstwa.
Przychody ze sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego (przy założeniu, że ilość produktów pochodzących z własnej uprawy użytych do wyprodukowania gotowego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody) do kwoty 40 000 zł rocznie zwolnione są z podatku dochodowego. Po przekroczeniu tej kwoty przychodu podmiot ma możliwość opodatkowania podatkiem ryczałtowym w wysokości 2%.

Sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego żywność musi być oznakowana zgodnie z wymaganiami (rozporządzeni (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz. Urz. UE L 304 z późn. zm., rozporządzenia MRiRW z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 29).

Do podstawowych informacji jakie muszą znaleźć się w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego zgodnie z ww. rozporządzeniem nr 1169/2011należą:
a) nazwa żywności,
b )wykaz składników, ze wskazaniem składników powodujących alergie lub nietolerancję oraz procentowej zawartości najważniejszych składników,
c) ilość netto żywności,
d) data trwałości,
e) wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia,
f) imię i nazwisko oraz adres producenta,
g) instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione,
h) numer partii produkcyjnej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na konieczność podania informacji o ewentualnym możliwym zanieczyszczeniu alergennymi substancjami, które nie były celowo dodawane, a mogą stanowić zagrożenie dla konsumenta.

Podmiot, który prowadzi rolniczy handel detaliczny ma obowiązek prowadzenia dokumentacji umożliwiającej określenie ilości zbywanej rocznie żywności. Dokumentacja ta musi być przechowywana przez dwa lata licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady