Gospodarstwo które chciałoby mieć charakter demonstracyjny musi spełniać kilka warunków. Podstawą jest gotowość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosownymi w gospodarstwie z osobami odwiedzającymi gospodarstwo. Posiadacz gospodarstwa musi być osobą dysponującą gospodarstwem na podstawie tytułu prawnego (umowy dzierżawy lub użyczenia) i czynnie prowadzi działalność rolniczą.  Musi utrzymywać użytki rolnej zgodnie z normami dobrej kultury rolniczej oraz wymogami wzajemnej zgodności, spełniać wymagane prawem przepisy sanitarne, BHP i Ppoż. oraz posiadać warunki techniczne umożliwiające prowadzenie praktycznych sesji szkoleniowych i demonstracyjnych. Takie gospodarstwo może zostać włączone na mocy porozumienia z PODR w Boguchwale do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Przynależność do KSGD daje rolnikom możliwości podjęcia współpracy i wymiany doświadczeń  z innym gospodarstwami
o podobnym profilu działalności. Mogą oni uczestniczyć w tematycznych szkoleniach, wyjazdach studyjnych, konferencjach oraz czerpać korzyści finansowe z faktu przyjmowania grup szkoleniowych Mogą uzyskać pomoc finansową w ramach Wsparcia gospodarstw demonstracyjnych w PS WPR 2023-2027, Interwencja 14.4. Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych:

Moduł 1: Transfer wiedzy w oparciu o demonstracje

  • Wsparcie będzie udzielane na zakładanie i prowadzenie demonstracji oraz organizację
    i realizację wizyt w gospodarstwach demonstracyjnych.
  • W ramach operacji przewiduje się także możliwość prowadzenia wdrożeń, testowania innowacyjnych rozwiązań, doświadczalnictwa polowego, promowania dobrych praktyk oraz upowszechniania rezultatów operacji.

Moduł 2: Wzmocnienie bazy gospodarstw demonstracyjnych

  • Wsparcie będzie udzielane na doposażenie gospodarstwa związane z poprawą warunków do przyjmowania osób wizytujących gospodarstwo oraz ulepszeniem jego bazy dydaktycznej

Ryczałt został ustalony na dwóch poziomach:

  • 17 000 PLN w przypadku doposażenia gospodarstwa, nieobejmującego inwestycji  o charakterze budowlanym;
  • 49 500 PLN w przypadku doposażenia gospodarstwa obejmującego inwestycje  o charakterze budowlanym

Wnioskodawca musi spełnić wymagania:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego należącego do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych
  • stosuje w gospodarstwie praktyki i rozwiązania wpisujące się w cele WPR oraz Europejskiego Zielonego Ładu;
  • zapewni promocję i udostępnianie gospodarstwa na potrzeby wizytujących przez okres 3 lat od daty otrzymania pomocy finansowej;

zobowiąże się do przyjęcia określonej liczby osób lub grup, w celu zapoznania ich  z rozwiązaniami stosowanymi w gospodarstwie demonstracyjnym, w okresie 3 lat od daty otrzymania pomocy finansowej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady