Jestem właścicielem działki, która jest na trudnym podmokłym obszarze, mocno utrudnia to jej utrzymanie, a zwłaszcza koszenie bo maszyny rolnicze zapadają się. Zwracam się z pytaniem czy może istnieje jakiś program, który mógłby być pomocny w użytkowaniu takiej działki?

Użytkowanie podmokłej działki. W zależności od występującej na działce roślinności może zostać zakwalifikowana do odpowiedniego wariantu w ramach „Działania rolno-środowiskowo- klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jeśli zostałaby zakwalifikowana jako łąka wilgotna to wymaga to minimum jednokrotnego koszenia w terminie 15 czerwiec- 30 września i zebrania skoszonej Więcej…

Trzeci rok realizuję zobowiązanie rolno-środowiskowo – klimatyczne, łąki świeże. Był to pakiet 5.5.Teraz dowiedziałem się że działka moja częściowo została objęta obszarem Natura 2000. Czy w związku z tym moje zobowiązanie się zakończyło na części działki, czy mogę dokończyć jego realizację i co muszę zrobić.

Podjęte zobowiązanie jest zobowiązaniem  pięcioletnim i objęcie części działki obszarem Natura 2000, nie zwalnia z obowiązku realizacji podjętego zobowiązania. . Podjęte zobowiązanie na części działki nadal będzie zobowiązaniem  z Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, a na części działki objętej obszarem Natura  2000 staje się zobowiązaniem  z Pakietu Więcej…

Czy w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie można uprawiać więcej niż jeden gatunek rośliny?

Tak. W ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie można uprawiać więcej niż jeden gatunek rośliny z gatunków wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia (pszenica płaskurka, pszenica samopsza, żyto krzyca, lnianka siewna, nostrzyk biały, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak zwyczajny, przelot pospolity, gryka zwyczajna, Więcej…

Czy można realizować więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne?

Tak, jest to możliwe. Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym że takie same zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach. Takie same zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne mogą być realizowane w ramach wariantów pakietów: Ochrona gleb i wód, Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, Cenne Więcej…

Czy płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pełnej wysokości do wszystkich gruntów zgłoszonych do zobowiązania?

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości: 100% stawki płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha; 75% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha; 60% stawki płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha. Degresywność płatności nie dotyczy Pakietu 3. Zachowanie sadów Więcej…

Kiedy można składać wnioski o płatności ekologiczne i rolno-środowiskowo- klimatyczne? Czy jeśli termin na składanie wniosków o płatności bezpośrednie jest przedłużony, dotyczy to również tych płatności?

Wnioski o płatności ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne można składać w terminach przewidzianych dla wniosków o płatności bezpośrednie.  Przedłużenie terminu dotyczy również powyższych płatności. 126 odsłon

Jakie rośliny można siać w międzyplonie realizując wariant 2.1 Międzyplony?

Lista roślin, które mogą być posiane jako międzyplon nie jest określona. Należy stosować jako międzyplon wyłącznie mieszankę złożoną z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu. Obowiązuje zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z Więcej…

Kto ma obowiązek posiadania planu nawożenia azotem ?

Podmioty prowadzące gospodarkę rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowne nawozy gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg stanu średniorocznego są zobowiązane do posiadania Więcej…

Czy można starać się o dotację na pokrycie kosztów wapnowania pól ?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach “Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 Więcej…

E-Porady